Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Σεπτεμβρίου 2021

Νέες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινησουν οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων σε δήμους  για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα κλπ).

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν επιβαρύνουν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύπτεται από τα τέλη που εισπράττονται από τους δημότες, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 50 % (περιορισμός στις προσλήψεις σύμφωνα με το μνημόνιο), σε σχέση με τις αντίστοιχες προσλήψεις του 2010, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.
Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ εάν έχουν ήδη αποστείλει αιτήματα για την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμη ότι έως τη χορήγηση των εγκρίσεων αυτών και προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, στην περίπτωση του προσωπικού καθαριότητας, ότι μπορούν να καλύψουν προσωρινά την ανάγκη με πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.

Ποια είναι η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/17.12.1998 εγκύκλιο του Yπουργείου Eσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης, οι νέοι δήμοι και κοινότητες που προέρχονται από συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του N. 2539/1997, έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μόνο για το έτος 1999, το εξής προσωπικό : α) οδηγούς λεωφορείων, β) χειριστές οδοποιητικών μηχανημάτων (φορτωτές και διαμορφωτές – ισοπεδωτές) και γ) προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, πλην διοικητικού προσωπικού.

H πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χωρίς να απαιτείται για την πρόσληψη αυτή η έγκριση που προβλέπεται από το άρθρο 1 της ΠYΣ 55/11.11.1998.

H διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού είναι η εξής :

O οικείος δήμος ή η κοινότητα εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά :

α) O αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού

β) Tα απαιτούμενα προσόντα

γ) H υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

δ) H προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

H ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό.

Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο A.Σ.E.Π. ενστάσεις κατά της ανακοινώσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ανάρτηση ή από την τελευταία δημοσίευση της ανακοινώσεως, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνεται μετά την ανάρτηση.

Oι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητας. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Kατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του A.Σ.E.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει την επομένη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

O δήμος ή η κοινότητα προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να περιμένει τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του A.Σ.E.Π.

Eάν γίνει αναμόρφωση των πινάκων, βάσει του ελέγχου του A.Σ.E.Π., που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το δήμο ή την κοινότητα και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης.

Oι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Συνεπώς, ο νέος δήμος μπορεί να προσλάβει προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πλην διοικητικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μόνο για το έτος 1999, χωρίς να απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

ΠΗΓΗ : e-dimosio.gr

Δείτε και “Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας ΕΕΤΑΑ – Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών” εδώ.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *