Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Ιουλίου 2021

Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου – ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οφειλές, Σχολ. Επιτροπές, «ΘΗΣΕΑΣ», «Βοήθεια στο Σπίτι», μεταφορά μαθητών

Ποιες ρυθμίσεις εισάγει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τους δήμους

Ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται στην  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

  • Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα έσοδα που προβλέπεται να έχει ο κάθε δήμος από παρακρατηθέντα παρελθόντων οικονομικών ετών. Αν οι οφειλές είναι μικρότερες ή ίσες με τα ανωτέρω έσοδα συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το ποσό που απομένει μπορεί επίσης να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές των δήμων.

Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

  • Για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες

Δήμοι που έχουν προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους μόνο το μέρος της οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

  • Για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με βάση την Πράξη εξαιρούνται πλέον από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.

  • Για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

H διάρκεια του παρατείνεται ως την 31 Δεκεμβρίου 2012.

  • Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Συνεχίζεται έως την 30.6.2012, ενώ παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου – χωρίς να μετατρέπονται σε αορίστου – του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται σε αυτό έως την 30.6.2012.

  • Για τη μεταφορά μαθητών

Παρατείνονται έως τις  28 Φεβρουαρίου 2012 οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των σχετικών διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Άρθρο 1

………………………………………………………………………………………………….

4.   Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.»

  Άρθρο 2

1.     Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οφειλές δήμων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συμψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου. Το τμήμα των εσόδων που απομένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους, μπορεί να συμψηφίζεται και στο μέλλον με παρόμοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν το ύψος των εσόδων, συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολό τους και το τμήμα των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις ανωτέρω οφειλές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης να συμψηφιστούν οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των δήμων και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.     Δήμοι και περιφέρειες,  που έχουν προβεί, έπειτα από απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου τους, σε διακανονισμό  των ληξιπροθέσμων οφειλών τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους, μόνο το μέρος της διακανονισθείσας  οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός και όχι το σύνολο της.

3.     Το άρθρο 275 του ν.3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.»

4.     H διάρκεια του Προγράμματος «Θησέας» παρατείνεται ως την 31 Δεκεμβρίου 2012.

5.     Η περίπτωση ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (Α’215)  καταργείται. Η οριζόμενη  στην παράγραφο 6 του άρθρου  267 του ν.3852/2010 προθεσμία παρατείνεται ως την 30.9.2012. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις περιφέρειες.

 6.     α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος,  υλοποιείται με την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013» σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 1.606/οικ.3.85/14.1.2011 (Β’ 17) των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  συνεχίζεται έως την 30.6.2012.

β.  Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), ποσό μέχρι τριανταπέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

7.      Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για την μεταφορά των μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με τον άρθρο 70 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/ 22-8-2011) παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012.

Από kedke.gr

Σχετικά

3/1/2012: Σε «ομηρία» ο Αλέξανδρος και χιλιάδες Ελληνόπουλα (update)

3/1/2012: Συγκένρωση αύριο για την μεταφορά μαθητών έξω απ΄το υπουργείο

2/1/2012: Θύμα των περικοπών του δήμου Μεγανησίου και της κυβέρνησης ο Αλέξανδρος;

29/12/2011: Σύσκεψη για τη μεταφορά των μαθητών τη νέα χρονιά

15/12/2011: Προς τους δήμους για τα μαθητικά δρομολόγια

15/12/2011: Υποσχέθηκε εκταμίευση πόρων για τους ΟΤΑ

10/9/2011: Π.Ι.Ν.: 1. Σύσκεψη για τις σχολικές μεταφορές – 2. Απάντηση στον Μ. Φόρτε

7/9/2011: Εκτέλεση μαθητικών δρομολογίων 2011-2012

2/8/2011: Παράταση για την μεταφορά μαθητών μέχρι την 31/12/2011

20/4/2011: Μ.Φόρτες. Eρώτηση για την μεταφορά μαθητών

14/4/2011: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: νέο χαράτσι σε βάρος των γoνιών;

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ο ΠΑΣ Μεγανησίου είναι υπόθεση όλων μας… Ενημέρωση-απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣ Μεγανησίου κ. Μιχάλη Κοντογιώργη

Σε προσωπικό κείμενο (επιστολή) του Δημάρχου του Δήμου Μεγανησίου στον ηλεκτρονικό τύπο του νησιού μας απευθυνόμενος στον σύλλογο ΠΑΣ Μεγανησίου, […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *