Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Αυτοί είναι ο νόμος…(γράφει ο Γ.Γαβρίλης)

Συνεχίζουν να προκαλούν  την  Μεγανησιώτικη κοινωνία συμπολίτευση κι αντιπολίτευση παρανόμως και γράφουν  τον νόμο, που ορίζει  υποχρεωτικά  δημοτικό συμβούλιο  τουλάχιστον ένα το μήνα, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους.

Και για να  γίνω σαφέστερος, αύριο τελειώνει ο μήνας Σεπτέβρης  χωρίς να καταγράφει δημοτικό συμβούλιο στο ενεργητικό του με συμπληρωμένες 58 ημέρες από το τελευταίο στις 2 Αυγούστου.

Ας δούμε τι προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας:

 

Άρθρο 4
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α) Σύγκληση από τον Πρόεδρο

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

α) Μία φορά το μήνα υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση.

β) Όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος.

γ) Όποτε το ζητήσει η Οικονομική Επιτροπή.

δ) Όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη του ημίσεως (0,5). Για 13μελές συμβούλιο ο αριθμός αυτός είναι τέσσερα (4) μέλη. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.
ε) Όποτε το ζητήσει το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τα θέματα εισηγείται ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων που υπέβαλαν την αίτηση.

Στις ανωτέρω με στοιχεία δ΄ και ε΄ περιπτώσεις είναι δυνατόν να προστεθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, τα οποία, όμως, θα συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων που εισήχθησαν με τη διαδικασία των ανωτέρω περιπτώσεων.

Δεν μπορεί να επανυποβληθεί, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεώτερων στοιχείων. Στις ίδιες περιπτώσεις, εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα που είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

στ) Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του συμβουλίου για ορισμένα θέματα. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

2. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, είναι δυνατόν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος, από το προεδρικό αξίωμα, με απόφαση του ιδίου οργάνου.

3. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλείται ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Αυτός, μετέχει στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν το τοπικό διαμέρισμα. Αν δεν προσκληθούν, οι σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρες.

4. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.

5. Η πρόσκληση δημοσιεύεται απαραιτήτως στο δημοτικό κατάστημα και είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εάν τυχόν υπάρχει. Επιδίδεται με αποδεικτικό επίδοσης, με fax, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ή γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση, από υπάλληλο του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας του συμβούλου, η πρόσκληση επιδίδεται σε πρόσωπο που τυχόν συγκατοικεί με αυτόν. Αν ο σύμβουλος δεν κατοικεί στην έδρα του Δήμου, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο τη διεύθυνσή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, όπου θα επιδίδονται οι προσκλήσεις, καθώς επίσης οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της επιλογής του, για τη γνωστοποίηση των προσκλήσεων. Αν δεν ορίσει αντίκλητο ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

6. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.

Β) Σύγκληση από το 1/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης και από τους συμβούλους που έχουν υποβάλει αίτηση για σύγκληση (το 1/3 τουλάχιστον των μελών του ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας), αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι (6) ημέρες το αργότερο, μετά την υποβολή της αιτήσεως, δηλαδή, αν μέχρι τότε δεν έχει εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση.

Το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συμβουλίου είναι,  στα 13μελή συμβούλια, οι  4 .

Δεν είναι  «άμοιρη» ευθυνών ούτε κι αντιπολίτευση που πρώτη φορά στην ιστορία του Μεγανησίου δύναται να προκαλέσει (λόγω του αριθμού των συμβούλων της) από μόνη της δημοτικό συμβούλιο.

Δυστυχώς μόνο όταν πραγματοποιηθεί αυτό θα μπορούμε εκ του ασφαλούς να εξηγήσουμε τους λόγους της παράνομης( κι όχι παράτυπης) αναβολής !

Κι εμείς –όπως κι εσείς- περιμένουμε μια καλή δικαιολογία….

Όπως και να  ΄χουν τα πράγματα, ωσότου η κοινωνία αφυπνιστεί αυτοί είναι ο νόμος!!!
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Έγγραφο-φωτιά αφήνει έκθετη την παράταξη της αντιπολίτευσης “Μεγανήσι μαζί στο μέλλον”

Έκαναν  προεκλογική συγκέντρωση σε ξενοδοχείο της Αθήνας και την χρέωσαν στον  δήμο Μεγανησίου; Πρόκειται για την εναρκτήρια συγκέντρωση- σάλπισμα για συστράτευση […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights