Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Ιουλίου 2022

Η E.E. ρίχνει τα όρια επιτρεπόμενων αλιευμάτων

Αύξηση του επιπέδου των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για 9 είδη ψαριών -ορισμένα αποθέματα γάδου, πεσκαντρίτσας, ρέγγας, εγκλεφίνου, μερλούκιου, γλώσσας, ζαγκέτας και καραβίδας που είναι τα πλέον αλιεύσιμα- και μείωση του επιπέδου αυτού για 53 είδη ψαριών προτείνει σε πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για ορισμένα είδη στον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε χθες Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου την πρώτη πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 με την οποία καθορίζονται τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας για τα ιχθυαποθέματα τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ, αλλά όχι για τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες.
Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις η Επιτροπή προτείνει αύξηση του TAC για 9 αποθέματα (ορισμένα αποθέματα γάδου, πεσκαντρίτσας, ρέγγας, εγκλεφίνου, μερλούκιου, γλώσσας, ζαγκέτας και καραβίδας) και μείωσή του για 53 αποθέματα. Για τον γάδο στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Kattegat, η Επιτροπή προτείνει να μην πραγματοποιηθούν αλιευτικές δραστηριότητες, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης των αποθεμάτων αυτών. Οι προτεινόμενες αλλαγές ισοδυναμούν με συνολική μείωση 11% των TAC (κατά βάρος) σε σύγκριση με το 2011. Σκοπός της Επιτροπής είναι να καθορίσει τα TAC σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επίπεδα, που συντελούν στην ανάκαμψη των αποθεμάτων και οδηγούν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας.
Η κυρία Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πρότασής μας είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα στα οποία να βασίζουμε τις αποφάσεις μας, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Με τη μεταρρύθμιση αυτή θα αποκτήσουμε μια αλιευτική πολιτική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του μέλλοντος, βασισμένη σε βιώσιμα ιχθυαποθέματα, που θα εξασφαλίζουν στους αλιείς αξιοπρεπές εισόδημα».
Τα προτεινόμενα όρια αλιευμάτων βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο (IP/11/638).
Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι η αλιεία όλων των αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα, τη λεγόμενη «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση» (ΜΒΑ – MSY), έως το 2015 – μια δέσμευση την οποία ανέλαβε η ΕΕ ενώπιον της διεθνούς κοινότητας και η οποία αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.
Προκειμένου να επιτευχθεί η ΜΒΑ έως το 2015, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) έχει αρχίσει να εντάσσει, όποτε είναι δυνατόν, τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου. Επίσης, για όλα τα σημαντικά εμπορικά αποθέματα καταρτίζονται πολυετή σχέδια διαχείρισης. Τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα καλύτερα για τα αποθέματα που τελούν υπό την διαχείριση αυτή σε σύγκριση με εκείνα των οποίων η διαχείριση γίνεται με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.

Ιστορικό
Η παρούσα πρόταση αφορά μόνον τα 83 αποθέματα για τα οποία τα TAC καθορίζονται αποκλειστικά από την ΕΕ, και προβλέπεται να συζητηθεί από τους υπουργούς αλιείας των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Νοεμβρίου.
Μια δεύτερη πρόταση θα αφορά τα 66 αποθέματα για τα οποία οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να συμφωνηθούν με τις Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (RFMO) ή στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες, θα υποβληθεί δε αργότερα το φθινόπωρο. Χάρη στον διαχωρισμό της πρότασης με αυτόν τον τρόπο, οι αλιείς θα γνωρίζουν νωρίτερα ποιες ποσότητες μπορούν να αλιεύσουν το 2012 και θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους.
Για ορισμένα αποθέματα η μακροπρόθεσμη προσέγγιση έχει ήδη αποδώσει ευεργετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάριν, τα αποθέματα πεσκαντρίτσας στην Βόρεια και Βορειοδυτική Ισπανία μπορεί να φθάσουν σε βιώσιμα επίπεδα (ΜΒΑ) ήδη το 2012, ακόμη και με υψηλότερες ποσότητες αλιευμάτων (αύξηση 110% του προτεινόμενου TAC), και τα TAC για τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα και τον Βισκαϊκό Κόλπο μπορούν να αυξηθούν με ασφάλεια κατά 141%.
Για ορισμένα αποθέματα, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες. Συγκεκριμένα, λόγω της άσχημης κατάστασης των αποθεμάτων, η Επιτροπή προτείνει να σταματήσει η αλιεία του γάδου στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Kattegat. Η έλλειψη στοιχείων εμποδίζει τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων και, παρά τις διαδοχικές περικοπές των TAC τα τελευταία χρόνια, τα αποθέματα δεν έχουν μπορέσει να ανακάμψουν.
Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία η έλλειψη στοιχείων είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει σωστή εκτίμηση του μεγέθους τους, η Επιτροπή εφάρμοσε τη λεγόμενη αρχή της προφύλαξης, μειώνοντας τα TAC κατά 15% έως 25% μέχρις ότου καταστούν διαθέσιμα πιο αξιόπιστα δεδομένα.
Για 12 αποθέματα οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα εκδοθούν εντός του φθινοπώρου• επομένως, η πρόταση δεν περιέχει προς το παρόν αριθμητικά στοιχεία γι’ αυτά.
Η Επιτροπή πρότεινε ήδη, στις 15 Σεπτεμβρίου, αλιευτικές δυνατότητες για τη Βαλτική Θάλασσα για το 2012 (IP/11/1033). Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν από τους υπουργούς στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αλιείας τον Οκτώβριο.

Περισσότερες πληροφορίες:
TAC και ποσοστώσεις: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_el.htm

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm

Πολυετή σχέδια διαχείρισης: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm

Οι πίνακες για λεπτομέρειες των προτάσεων όσον αφορά τον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1081&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

ΠΗΓΗ : Agronews

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *