Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
2 Ιουνίου 2023

Υπ. Παιδείας “καλεί” Σχολικά Συμβούλια

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη Εγκύκλιο:

Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, που σηματοδοτεί την έναρξη του Νέου Λυκείου, την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα 960 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και σειρά άλλων πρωτοβουλιών, επισκιάζεται από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας καθώς και από μια σειρά δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν τα σχολεία.

Θέματα όπως: ελλείψεις σχολικών βιβλίων, αξιοποίηση ποικίλου/εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού, μέσα διδασκαλίας, υποδομές, εξοπλισμός, προγράμματα και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενδοσχολικές σχέσεις, προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, και κυρίως η ομαλή λειτουργία των σχολείων αντιμετωπίζεται ήδη με τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση.

Στην κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες καλούνται τα στελέχη της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αξιοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολείων.

Ιδιαίτερο ρόλο μπορούν να παίξουν τα Σχολικά Συμβούλια στα οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα Σχολικά Συμβούλια μπορούν να αξιοποιηθούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ως προνομιακός χώρος ανάπτυξης διαλόγου, ανάδειξης, πρόληψης και επίλυσης προβλημάτων και εξασφάλισης αρμονικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας των σχολείων οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συγκαλούν άμεσα το σχολικό συμβούλιο για την αντιμετώπισή τους.

Ο τρόπος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν προληπτικά και παιδαγωγικά τα προβλήματα δυσλειτουργίας τα οποία υποβαθμίζουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και βάζουν εμπόδια στην ομαλή φοίτηση ανατρέποντας το πρόγραμμα των μαθητών και των οικογενειών τους.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με όλες μας τις δυνάμεις οφείλουμε να προστατέψουμε το δημόσιο αγαθό της παιδείας   διασφαλίζοντας το μέλλον των παιδιών μας.

Δείτε εδώ.

ΠΗΓΗ : minedu.gov.gr

 

Σημείωση Meganisi News

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται:

 • σύλλογο των διδασκόντων,
 • το ΔΣ  του συλλόγου γονέων
 • και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή,
 • τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».

 1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης,
 2. Πρόεδρος: ο διευθυντής του σχολείου, που διορίζει ένα από τα μέλη γραμματέα,
 3. Λειτουργεί νόμιμα με τα παρόντα μέλη (αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα),
 4. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε οπότε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο,
 5. Συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.
 7. Μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.
 8. Είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Αναγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων μελών,
 9. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης,
 10. Τα σχολικά συμβούλια συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους αλλά μπορούν να πραγματοποιούν και κοινές συνεδριάσεις,
 11. Το σ.σ. έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.

Ν.1566/85 Αρ. 51

§1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον

 • σύλλογο των διδασκόντων,
 • τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων
 • και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.

§2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

§3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο , η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

§4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.

 Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Αρ.  2.

§1 α) Στο άρθρο 51 του Ν. 1566/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

§5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε οπότε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο

§6. Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α )   Αρ. 2.

§1 β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566 /1985 αντικαθίσταται ως εξής:

§6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο . Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.

Δ4/ 543/21.10.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.    (Φ.Ε.Κ. 1174 τ.Β /11/11/98)

Τρόπος λειτουργίας Σχολικού Συμβουλίου

1 . Το σχολικό συμβούλιο κατά το άρθρο 2 του Ν. 2621 / 98 συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου του διδακτικού έτους, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς που μετέχον στο σχολικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος διορίζει ένα από τα μέλη του σχολικού συμβουλίου ως γραμματέα.

2. Το σχολικό συμβούλιο συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.

3. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4.Το Σχολικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.

5. Οι αποφάσεις – εισηγήσεις του σχολικού συμβουλίου είναι ειδικού (sic) αιτιολογημένες και διατυπώνονται σε πρακτικά (βιβλίο πράξεων), που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα το ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση καθώς και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών

6. θέματα που είναι αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης του σχολικού συμβουλίου.

7. Τα σχολικά συμβούλια των συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Μπορούν να πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύουν εκ περιτροπής οι πρόεδροι αυτών. Οι αποφάσεις των κοινών αυτών συνεδριάσεων καταχωρούνται στο βιβλίο των πράξεων του σχολικού συμβουλίου του οποίου ο Πρόεδρος προεδρεύει κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

8. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Δ4/309/27.5.87ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης των Σχολικών Συμβουλίων γιατί ο πρόεδρος και τα μέλη του ορίζονται ευθέως από τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.1566/85.

2. Είναι απαραίτητη η τήρηση βιβλίου πρακτικών των συνεδριάσεων, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΗΓΗ : google.com

2 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights