Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Οκτωβρίου 2022

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ!!!

Σας αναφέρουμε αναλυτικά την τύχη των δύο έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε, δηλαδή των δύο λιμανιών στην Κέρκυρα και τι προβλήματα παρουσιάζει το καθένα. Tο πρώτο έργο έπρεπε να το είχε τελειώσει από τον Δεκέμβριο του 2008 και τώρα ζητάει με διάφορες προφάσεις επί πλέον ποσά (μέχρι και 4 εκατ.) !!! Tο δεύτερο έπρεπε να το είχε τελειώσει από τον Αύγουστο του 2008, πήρε 30 μήνες (!!!!!!!!!!) παράταση και ούτε τον περασμένο Μάρτιο το τελείωσε!!!!!!!!!! Έχασε την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα intereg λόγο της 30μηνης παράτασης που πήρε και τώρα έχει σταματήσει (λόγο έλλειψης χρηματοδότησης λέγεται). ΠΡΟΣΕΞTΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ!!!

Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΠΗΛΙΑΣ

-Τον Μάιο 2006 εγκρίνεται η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Ιονίων και τον Αύγουστο 2006 ανατίθεται στην μειοδότρια εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. η εκτέλεση του έργου συνολικής δαπάνης 8.173.958 € και χρόνο αποπεράτωσης 24 μήνες δηλ. την 22-12-2008.

-Τον Οκτώβριο του 2007 ο εργολάβος γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώνεται μαλακή στρώση αργίλου στο βυθό σε μεγαλύτερα βάθη από αυτά που προέβλεπε η αρχική μελέτη.

-Τον Αύγουστο του 2008 ο εργολάβος υποβάλλει στην Περιφέρεια τα αποτελέσματα των νέων εργοληπτικών γεωτρήσεων από τα οποία προκύπτει στρώμα λάσπης στο βυθό σε μεγαλύτερα βάθη από αυτά που όριζε η μελέτη και προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος τεχνική λύση μ το επιπλέον κόστος 4.000.000 €.

-Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας τον Σεπτέμβριο του 2008 ζητούν την αξιολόγηση των νέων δεδομένων από τον αρχικό μελετητή και τον Δεκέμβριο του 2008 κοινοποιούν την αξιολόγηση στον εργολάβο κάνοντας δεκτή την τεχνική πρόταση που προτείνει, με την προϋπόθεση επιβεβαίωσης του βυθομετρικού υποβάθρου και ζητούν με τον εργολάβο αντιμετώπιση του θέματος από τεχνοοικονομική και συμβατική άποψη.

-Τον Αύγουστο του 2009 η Αρχαιολογική Υπηρεσία προκαλεί διακοπή των εργασιών του έργου.

-Το Σεπτέμβριο του 2009 η Περιφέρεια ορίζει επιτροπή βυθομέτρησης η οποία επαληθεύει το βυθομετρικό υπόβαθρο και συντάσσει πρακτικό με τον εργολάβο στο οποίο επιβεβαιώνονται τα στοιχεία της προτεινόμενης τεχνικής λύσης που προτείνει ο εργολάβος.

-Τον Ιούλιο του 2010 το έργο γεφυρώνεται στο ΕΣΠΑ για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης της αρχικής σύμβασης.

-Ιούλιο-Αύγουστο η σημερινή Διοίκηση του Ο.Λ.ΚΕ. εξετάζει τα δεδομένα και των τριών έργων, προκαλεί δύο συσκέψεις με συμμετοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αρχαιολογίας με αποτέλεσμα αφ’ ενός η Αρχαιολογία να κάνει άρση της διακοπής του έργου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφ’ ετέρου η Περιφέρεια να δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επανέναρξη του έργου. Παράλληλα ο Ο.Λ.ΚΕ. ενημερώνει το Επιμελητήριο τους Συλλόγους Εμπόρων Καταστηματαρχών της πόλης για τα δεδομένα και των τριών έργων.

-Τον Σεπτέμβριο του 2010 ο εργολάβος επανέρχεται με νέα τεχνική πρόταση για εφαρμογή μεθόδου με στραγγηστήρια για το πρόβλημα του αργιλώδους βυθού η οποία θα απαιτούσε τέσσερα χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου.

Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2010 ο Ο.Λ.ΚΕ. ζητάει και ο κος Γεωργαλίδης αποδέχεται και πραγματοποιούνται τρεις συσκέψεις στην Περιφέρεια. Στην πρώτη με συμμετοχή και του εργολάβου

Στις συσκέψεις αποφασίζεται μετά από πρόταση του Ο.Λ.ΚΕ., η απόρριψη της πρότασης για στραγγηστήρια και προκρίνεται η πρώτη τεχνική πρόταση του εργολάβου με συμφωνία για άμεση έναρξη των εργασιών στα πλαίσια της υπάρχουσας σύμβασης με εξάντληση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου των 8.000.000 €. Γίνονται σχετικές δηλώσεις από τον κο Γεωργαλίδη για την υλοποίηση του έργου σε δύο φάσεις.

-Τον Δεκέμβριο του 2010 με βάση την συμφωνία της τελευταίας σύσκεψης υποβάλλει στην Περιφέρεια για έγκριση τον ΑΠΕ, με τη δέσμευση να ξεκινήσει αμέσως εργασίες μόλις δοθεί η έγκριση.

-Τον Ιανουάριο του 2011 γίνεται σύσκεψη στην Περιφέρεια με αίτημα της βουλευτή κας Γκερέκου στην οποία ο Ο.Λ.ΚΕ. ενημερώνει και επαναδιατυπώνει την πρόταση-απόφαση που είχε παρθεί τον Δεκέμβριο του 2010.

Συμφωνείται η υλοποίησή της με παράλληλη συνεννόηση με τον εργολάβο.

Β. ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΩΛΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

Aφορά κατασκευή-επέκταση υφιστάμενου προσήνεμου μόλου κατά 423μ χ 12μ για την προστασία της λιμενολεκάνης και την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων.

Το έργο έχει προϊσταμένη αρχή την ΔΔΕ/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Διευθύνουσα Υπηρεσία την ΔΕΚΕ/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με συνολικό ύψος σύμβασης 12.261.050 € και φορέα διαχείρισης INTEREG. Η σύμβαση υπεγράφη την 28-2-2006, είχε συμβατό χρόνο εκτέλεσης 30 μήνες και έχει πάρει παράταση σύμφωνα με το 9982/08-06-2010 έγγραφο της ΔΔΕ/ΠΙΝ μέχρι 28-3-2011.

Το έργο απεντάχθη από το INTEREG λόγω των καθυστερήσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 0223 με 4.500.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το υπ’ αριθμ. 31540/ΔΕ/3461/19-7-2010 έγγραφο Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 52 % του έργου που αφορά την ολοκλήρωση της θεμελίωσης και ο εργολάβος έχει σταματήσει εργασίες από το τέλος του 2009.

Από την ΠΙΝ έχουν σταλεί δύο οχλήσεις για άμεση έναρξη εργασιών με τα υπ’ αριθμ. 20126/21-10-2010 και 22551/30-11-2010 έγγραφα της.

Στις συσκέψεις που έγιναν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2010 από Ο.Λ.ΚΕ. και Περιφέρεια αποτυπώθηκε ότι ο εργολάβος δεν ξεκινάει τις εργασίες αποπεράτωσης αν δεν εξασφαλιστεί όλο το ποσό που αφορά το υπόλοιπο του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη σύσκεψη του Ιανουαρίου του 2011 ο Ο.Λ.ΚΕ. ενημέρωσε για τα δεδομένα που υπάρχουν και οι πολιτικοί εκπρόσωποι ανέλαβαν τη δέσμευση να πιέσουν για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Ο εργολάβος και στο δεύτερο έργο (ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ) είναι η ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ του ομίλου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ)

2) Και τα δυο έργα σήμερα έχουν σταματήσει !!!!!!!!!!!!!!

3) Και δεν δεχόμαστε όσους υποστηρίζουν ότι επειδή λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, πάει να πει ότι δεν θέλουμε να γίνει η πολεμάμε το λιμάνι στο Πίσω Αετό. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη θέση μου και που επιβεβαιώθηκε με απόφαση Λαικής Συνέλευσης στο Δημοτικό Κινηματογράφο κατά τη δεύτερη θητεία μου στα Δημοτικά πράγματα της Ιθάκης. Και παρ όλο που απετέλεσε βασική αντιπολιτευτική θέση εναντίον μου, στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές που ήμουν υποψήφιος Δήμαρχος, επανεξελέγη για Τρίτη φορά.

4) Και δεν μας καλύπτει η άποψη ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί στη πραγματικότητα ο Στρίντζης τώρα δεν θέλει λιμάνι στο Πίσω Αετό, επειδή «φοβάται» ότι θα μπουν στα πόδια του οι Ζακυνθινοί. Εμείς στηρίζουμε τη κατασκευή του λιμανιού στο Πίσω Αετό και δεν μας αφορά ποιος το θέλει η ποιος δεν το θέλει, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πάντως ο σημερινός Δήμαρχος Ιθάκης δεν το θέλει το λιμάνι στο Πίσω Αετό, υπάρχουν ενδείξεις και αποδείξεις και έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5) Φαίνεται ότι κάποιοι και ο ίδιος ο κ. περιφερειάρχης θέλουν να ξεχνούν την τοποθέτηση μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε τελευταία στην Ιθάκη, όταν ο Περ. Σύμβουλος Μάκης Φόρτες κατέθεσε επερώτηση για το θέμα. Παρακάμπτοντας τις «σκοτεινές δυνάμεις» που αρκετοί τις ανέφεραν στην αίθουσα, ήμουν ο μόνος που είπα τα πράγματα με το όνομα τους από δημοσιογραφικές πληροφορίες που είχα και οι οποίες καθημερινά επιβεβαιώνονται και προπάντων ενισχύονται!!! Θα θυμούνται αρκετοί πως πήρε τότε άλλη τροπή η συζήτηση…

6) Η παραπάνω ενημέρωση για τα δύο λιμάνια της Κέρκυρας, είναι από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) στις 11-1-2011 και το site του Κερκυραϊκού καναλιού START,

http://www.startmedia.gr/eidiseis/kerkira/enemerose-olke-gia-ta-erga-tou-limenos-tes-kerkuras.html

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.