Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Δήμος Μεγανησίου: Η Δημοτική Επιτροπή βεβαιώνει ταμειακό έλλειμμα 165.491 ευρώ από το 2014

Οδεύει προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για περαιτέρω ενέργειες και καταλογισμό, σύμφωνα με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ / 2024

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Αριθμ.Πρωτ. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς : Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 περί μεταφοράς πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 5) του Ν. 3536/07 που αναφέρει ότι στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

  3. Τις κάτωθι διατάξεις:

α) το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (όπως ισχύει). β) το ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

γ) τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

  1. Τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του Δήμου Μεγανησίου οικονομικού έτους 2024

  2. Το γεγονός ότι απαιτείται η δημιουργία νέων κωδικών εξόδων στον προυπολογισμό του 2024 για την υλοποίηση αναγκαίων δαπανών για την λειτουργία του Δήμου Μεγανησίου και συνεπώς απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού η οποία θα γίνει με την αναμόρφωσή του.

  3. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση παραμένει ισοσκελισμένος.

Παρακαλούμε την Δημοτική Επιτροπή για την αναμόρφωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 με την μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό σε κωδικό εξόδων, ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡΘ

0614.

Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία

20000

3000

23000

1211.003

Εσοδο για την καταβολή εκλογικών

αποζημειώσεων

0

2500

2500

4211.000

Eπιστροφές χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής 2011

0

16944,39

16944,39

4211.001

Επ.χρηματων απο υπολογους ενταλμ.προπλ.2012

0

99228,28

99228,28

4211.002

Επ.χρηματων απο υπολογους ενταλμ.προπλ.2013

0

49318,74

49318,74

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

170991,41

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡΘ

00-6031.001

Τακτικές αποδοχές (περιλι βασικός

μισθός) EIΔ.ΣΥΝΕ

40400

-13140

27260

00-6053.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

ειδικών θέσεων

18545

-3000

15545

00-6126.

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών

σε αιρετούς

15600

-2000

13600

30-6262.003

Υπηρεσίες Απολύμανσης και

καθαρ.χώρων COVID19

5000

-4000

1000

70-6117.002

Δαπάνες περίθαλψης Αδεσποτων Ζώων

5000

-2500

2500

00-8511.

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων

127801,9

-24000

103801,9

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ

-48640

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛ.ΔΙΑΜΟΡΘ

00-6161.001

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒ.ΜΕ Δ.ΛΕΥΚΑΔ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΣΜΑ

0

7000

7000

00-6737.005

Εισφορά υπέρ Δικτύου ΣΠΑΥ

0

2000

2000

00-6737.006

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗΣ

0

2000

2000

10-6012.

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3000

2500

5500

10-6117.002

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η/Υ(Αμοιβ.Ελευθ.Επαγγελματίων)

0

7000

7000

10-6631.

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

500

1500

2000

10-6634.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5000

2000

7000

30-6117.003

ΑΜΟΙΒ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.ΥΠΟΒΟΗΘ.ΤΕΧΝΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ

0

2000

2000

30-6262.002

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

10000

3000

13000

30-6662.001

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

10000

3000

13000

30-6671.

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5000

8000

13000

70-6041.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

9600

1700

11300

70-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

1700

1440

3140

10-7134.006

Προμήθεια Λογισμικού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης myda

0

6000

6000

70-7132.002

Προμήθεια οχηματοςΦιλοδημος)

60000

6000

66000

00-8513.

Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμάτων

0

165491,41

165491,41

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

220631,41

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

-9111.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1062,71

-1000

62,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.062,71

ΕΣΟΔΑ (+) :

170.991,41

ΕΣΟΔΑ (-) :

0,00

ΕΞΟΔΑ (+) :

220.631,41

ΕΞΟΔΑ (-) :

-48.640,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) : -1.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 62,71

Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων

«32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε./ομάδα «85».

Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται και η ομάδα δαπανών «85» μειώνεται κατά το επιπλέον ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από την ομάδα «32» μέχρι το τέλος του έτους, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση αυτή χρονολογικού ποσοστού ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων από την ομάδα «32».

Ο Δήμος Μεγανησίου κατόπιν των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν έως τον Ιούνιο του 2024 σε σχέση με το Οικονομικό έτος 2023 βάσει της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης δικαιολογεί την σχετική μείωση του ΚΑΕ 85 βάσει της αυξημένης εισπραξιμότητας εως τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 ως κάτωθι:

00-8511.

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων

127801,9

-24000

103801,9

Εισπράξεις 6/2024 :126.714,94

Εισπράξεις 6/2023 :57.332,80

Σύνολο εισπράξεων 2023:77.332,72

Σύνολο 85 του 2024 :302782,97

Τα ποσά που εγγράφονται στον ΚΑΕ 8513 Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμάτων και ως έσοδο αντίστοιχα βασίζονται στο σχετικό έγγραφο της Προισταμένης με αρ.πρωτ.545 /24-02-2024 και αφορούν λογιστικό έλλειμα βάσει των διαχειριστικών ελέγχων απο Ορκωτούς Ελεγκτές.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Μεγανήσι – Απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Δημοσίων Δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε.”

Ως υπεύθυνη του έργου η Μηχ/κός της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας κ. Βρεττού Κων/να   Σχετικά Ηλεκτροφωτισμός με φωτοβολταϊκά τεχνολογίας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights