Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Μαΐου 2024

Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών στο Βλυχό: Εγκρίθηκε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων

Σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου τμήματος της ΠΙΝ. Ποιά έργα προβλέπεται να κατασκευαστούν μέχρι το 2034

Εγκρίνεται η  Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.136890/131921/07/03-03-2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Βλυχού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας της εταιρείας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΕΠΕ»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.πρωτ.: 26633/06-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗΛΟΡ1Φ-Χ4Τ) Απόφαση ανανέωσης χρονικής ισχύος του Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. ως προς τα κάτωθι :

Α. Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.136890/131921/07/03-03-2009 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως εξής:

«α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το αδειοδοτημένο καταφύγιο τουριστικών σκαφών αναπτύσσεται στο θαλάσσιο μέτωπο μπροστά από γήπεδο της εταιρείας που αποτελεί τον φορέα του έργου και καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 16,47 στρεμμάτων. Ο μέγιστος αριθμός μικρών σκαφών αναψυχής όλων των κατηγοριών που θα μπορεί να εξυπηρετήσει σε πλήρη ανάπτυξη είναι 60.

Το έργο συνιστά αγκυροβόλιο μικρών σκαφών αναψυχής (μήκους έως 15 μέτρων) τα οποία αγκυροβολούν δια πρυμνοδετήσεως στους προβλεπόμενους πλωτούς μώλους. Το έργο αποτελεί εξ αρχής νέα εγκατάσταση εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών, είναι το μοναδικό στην κατηγορία του στον Όρμο Βλυχού και δημιουργείται σε θέση η οποία παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων.

Το έργο αποτελεί εξ αρχής νέα εγκατάσταση εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών, είναι το μοναδικό στην κατηγορία του στον Όρμο Βλυχού και δημιουργείται σε θέση η οποία παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων. Προβλέπονται θαλάσσια και χερσαία έργα.

Τα θαλάσσια έργα είναι:

α) Επέκταση της ακτογραμμής με λωρίδα επίχωσης κατά μέσο πλάτος 10 μ. από την υπάρχουσα ακτογραμμή, και μήκος 37,5 μ., όσο δηλαδή είναι το θαλάσσιο μέτωπο του παρακείμενου γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Ι. ΕΠΕ», η οποία είναι και ο φορέας του έργου, και διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης του έργου Χ1-Χ2-Χ3-Χ4-Χ5-Χ6-Χ7-Χ1 και έχει εμβαδόν 926 τ.μ.. Η έκταση των θαλασσίων προσχώσεων σημειώνεται στο σχέδιο υπό στοιχεία Χ1-Χ2-Χ3-Χ1΄-Χ2΄-Χ3΄-Χ7-Χ1 (διαγραμμισμένη επιφάνεια) και έχει εμβαδόν 402 τ.μ.

Η μέση στάθμη ελεύθερης επιφάνειας του χερσαίου χώρου θα είναι στο +1,20 μ. από την στάθμη της θάλασσας (ανωτάτη πλήμμη). Το νέο θαλάσσιο μέτωπο Χ1-Χ2 διαμορφώνεται ως επί το πλείστον με κρηπιδότοιχο σκυροδέματος εδραζόμενο επί πρίσματος λιθορριπών, (τμήμα από το Χ1 μέχρι τον κεντρικό γεφυρωτό μώλο Μ1-Μ2) ενώ ο εγκιβωτισμός της επίχωσης στη νότια πλευρά Χ1-Χ7 προβλέπεται από πρίσμα κατάλληλων φυσικών πετρωμάτων. Επίσης στη βόρεια πλευρά της χερσαίας ζώνης το τμήμα Χ2- Χ3 διαμορφώνεται με τεχνητούς ογκολίθους ή έγχυτο σκυρόδεμα καθώς αποτελεί και την παρειά της γλίστρας ανέλκυσης σκαφών. Με τα προτεινόμενα έργα διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη η μορφολογία της ακτογραμμής καθώς προβλέπονται περιορισμένες προσχώσεις για τη δημιουργία των απαραίτητων νέων χερσαίων χώρων.

β) Από ενδιάμεσο σημείο του νέου μετώπου της χερσαίας ζώνης Χ1-Χ2 προβλέπεται η κατασκευή ενός σταθερού γεφυρωτού μώλου Μ1-Μ2 με κορμό πλάτους 5,0 μ. και μήκους 81,35 μ. Ο μώλος αυτός πρέπει να είναι σταθερός γιατί παραλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις ανεμοπιέσεις από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Ωστόσο θα πρέπει να μην παρεμποδίζει και τη δίαιτα των παρακτίων ρευμάτων, για αυτό ο μώλος Μ1-Μ2 προβλέπεται να κατασκευαστεί γεφυρωτός (επί βάθρων σκυροδέματος) με επαρκή αντοχή για τη διέλευση μικρού φορτηγού αυτοκινήτου. Μέσα από την ανωδομή του μώλου Μ1-Μ2 διέρχονται και όλα τα δίκτυα παροχών – ενέργειας, υδροδότησης πυρόσβεσης κλπ. (κεντρικοί άξονες) – για την εξυπηρέτηση των σκαφών. Στο τέλος του μώλου αυτού διαμορφώνεται επίσης σταθερό – γεφυρωτό ακρομώλιο διαστάσεων κατόψεως 8,0×16,0 μ. επί του οποίου τοποθετείται σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων. Ο μώλος Μ1-Μ2 θα είναι προσπελάσιμος για μικρά αυτοκίνητα τροφοδοσίας τα οποία θα μπορούν να επιστρέφουν με μανούβρα επί του ακρομωλίου.

γ) Κατασκευή γλίστρας (κεκλιμένου επιπέδου) για την ανάσυρση των σκαφών στο βόρειο άκρο της χερσαίας ζώνης.

δ) Διαμόρφωση του συστήματος αγκυροβολίας των σκαφών με πλωτούς μώλους. Προβλέπονται τρεις πλωτοί μώλοι: Π1-Π1΄, Π2-Π2΄ και Π3-Π3΄ σταθερού πλάτους 3,0 μ. Εξ αυτών οι δύο πρώτοι έχουν μήκος από 47,0 μ. και διατάσσονται συμμετρικά ως προς τον άξονα του μώλου επί πασσάλων Μ1-Μ2, ενώ ο τρίτος διατάσσεται σε ενδιάμεσο σημείο του Μ1-Μ2 και έχει μήκος 36,0 μ.

ε) Μώλοι αντικυματικής προστασίας. Όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κυματισμών καθώς η περιοχή είναι περιορισμένου τομέα πελάγους (fetch limited) και εντός προστατευόμενου όρμου. Ωστόσο σε ακραίες καταστάσεις θύελλας μπορεί να προκύψουν ενοχλητικοί – κυρίως για τους πλωτούς μώλους – κυματισμοί νότιας και νοτιοδυτικής κατεύθυνσης. Για τον λόγο αυτό εντάσσεται στην χωροθέτηση του λιμενίσκου ένας πλωτός κυματοθραύστης ο οποίος στο σχέδιο αναφέρεται υπό στοιχεία Π1-Π3-Π5. Ο πλωτός αυτός κυματοθραύστης θα είναι αρθρωτός, αποτελούμενος από 4 πλωτά στοιχεία Π1-Π2, Π2-Π3, Π3-Π4 και Π4-Π5 μήκους 25 μ. έκαστο. Στα δύο άκρα του πλωτού κυματοθραύστη τοποθετούνται φωτεινοί σημαντήρες (σπίθες) με τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Φάρων του Π.Ν.

Τα χερσαία έργα είναι:

Στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμενίσκου θα χωροθετηθούν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις για την παροχή εξυπηρετήσεων στα ελλιμενιζόμενα σκάφη και οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ηλεκτροφωτισμός.

 • Παροχή ύδατος στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.

 • Παροχή ηλ. ρεύματος στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.

 • Δίκτυο πυρόσβεσης.

 • Δίκτυο συλλογής ελαιωδών και βιολογικών με περιγραφή του τρόπου τελικής διάθεσης, καθώς και κάδους αποκομιδής απορριμμάτων.

 • Δεξαμενές και δίκτυο παροχής καυσίμων στα σκάφη με τελική κατάληξη στο αντλιοστάσιο ακρομωλίου.

 • Μικρό κτίριο για χώρους ενδιαιτήσεως και υγιεινής. Το τελευταίο αποτελεί ισόγειο κεραμοσκεπές κτίριο διαστάσεων κατόψεως 5,60×10 μ. και εμβαδού 56 τ.μ. το οποίο χωροθετείται στη νέα χερσαία ζώνη όπως φαίνεται στο σχέδιο. Το συνολικό ύψος του κτιρίου αυτού (μαζί με την στέγη θα είναι 4,5 μ. Δεδομένου ότι το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 926 τ.μ., ο πραγματοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι 56/926=~6,0%.

Στον παραπάνω Σ.Δ. δεν περιλαμβάνονται οι δεξαμενές καυσίμων καθώς και συλλογής ελαιωδών και βιολογικών καταλοίπων από τα σκάφη οι οποίες θα είναι υπόγειες. Το αντλιοστάσιο ανεφοδιασμού καυσίμων προβλέπεται στο ακρομώλιο του σταθερού μώλου Μ1-Μ2.

Εξ άλλου στο γήπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Ι. ΕΠΕ», μεταξύ της χερσαίας ζώνης του υπ’ όψιν έργου και της δημοτικής οδού προς Γενί και Αγ. Κυριακή, χωροθετείται η οδός προσπελάσεως που θα συνδέει το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών με το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας. Η οδός αυτή θα κατοχυρωθεί με πράξη δουλείας.

Με την παρούσα τροποποίηση, εγκρίνονται οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις από τον ανωτέρω σχεδιασμό, μόνο όσον αφορά στα θαλάσσια έργα:

  1. ο πλωτός μώλος Μ1-Μ2 με κορμό πλάτους 5,0 μ. και μήκους 81,35 μ. θα κατασκευαστεί με κορμό πλάτους 2,5 μ. και μήκους 80,85 μ.

  2. οι τρεις πλωτοί μώλοι: Π1-Π1΄, Π2-Π2΄ και Π3-Π3΄ σταθερού πλάτους 3,0 μ., με τους δύο πρώτους να έχουν μήκος από 47,0 μ., ενώ ο τρίτος έχει μήκος 36,0 μ. θα κατασκευαστούν με σταθερό πλάτος 2,5 μ. και οι δύο πρώτοι με μήκος 48,25 μ., ενώ ο τρίτος με μήκος 37,25 μ.

  3. ο πλωτός κυματοθραύστης, αποτελούμενος από 4 πλωτά στοιχεία Π1-Π2, Π2-Π3, Π3-Π4 και Π4-Π5 μήκους 25 μ. έκαστο και πλάτος 4 μ. θα κατασκευαστεί από 8 πλωτά στοιχεία Π1-Π2, Π2-Π3, Π3-Π4, Π4- Π5, Π5-Π6, Π6-Π7, Π7-Π8 και Π8-Π9 μήκους 12 μ. έκαστο και πλάτος 2,5 μ.

  4. κατάργηση ακρομώλιου διαστάσεων κατόψεως 8,0×16,0 μ. και σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων

  5. προσθήκη μεταλλικής γέφυρας πρόσβασης, διαστάσεων 8,0×1,9 μ.

Η αδειοδοτημένη επιφάνεια κατάληψης των έργων ήταν περίπου 1210 m2 και με την παρούσα τροποποίηση θα είναι περίπου 700 m2.».

Β. Μετά τον όρο δ.38 προστίθεται η ακόλουθη ενότητα:

«Πρόγραμμα Παρακολούθησης:

Καταρτίζεται το ακόλουθο πρόγραμμα παρακολούθησης της εφαρμογής των όρων ΑΕΠΟ

   • Ο κύριος του έργου θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων. Βασικές υποχρεώσεις του είναι να παρακολουθεί την ορθή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την ενημέρωση όλων των εργαζομένων στο εργοτάξιο για τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων παρακολούθησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση υπέρμετρης επιβάρυνσης. Παράλληλα θα τηρείται ημερολόγιο περιβαλλοντικών μέτρων στο εργοτάξιο όπου θα καταγράφονται όλες οι παράμετροι που αφορούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, το προγραμματισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης κτλ.

   • Θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις θορύβου κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, για να εκτιμάται το μέγεθος της ηχορύπανσης. Σε περίπτωση που καταγραφούν υψηλές τιμές θορύβου που να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά από τη νομοθεσία όρια, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

   • Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσινού νερού, με κατάλληλες δειγματοληψίες, για να εξασφαλιστεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε συμπτώματος υποβάθμισης του.

   • Κατά τη φάση κατασκευής, παρά το γεγονός πως οι τιμές των ρύπων δεν επιβάλλουν την εγκατάσταση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης (monitoring), προτείνεται ο περιοδικός έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας με μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των εκπομπών ρύπων των βαρέων οχημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

   • Για την προστασία της περιοχής NATURA εντός ορίου της οποίας εμπίπτει το έργο, προτείνονται τα εξής:

    • Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των παράκτιων υδάτων με υλοποίηση δειγματοληψιών πλησίον της περιοχής κατάληψης του έργου και εντός ορίου της περιοχής NATURA.

    • Έλεγχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου για την ανεύρεση τυχόν τραυματισμένων ή νεκρών ζώων στη ζώνη κατάληψης του έργου. Σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος αυτό θα πρέπει να καταγράφεται και να γνωστοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον δε το συμβάν έλαβε χώρα στο όριο της περιοχής NATURA ή αφορά σε προστατευόμενο ή απειλούμενο είδος, θα πρέπει να ενημερώνεται και η αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.».

Γ. Αντικαθίσταται η παράγραφος «στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων», ως εξής:

«στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν έως 06-02-2034, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 5 του ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν τη λήξη ισχύος της Α.Ε.Π.Ο., και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθ. 5 του ν.4014/2011.

Η Α.Ε.Π.Ο. εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθ. 6 του ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την Α.Ε.Π.Ο. του έργου και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθ. 7 του ν.4014/2011.

Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθ. 2 (σε συνδυασμό με το άρθρο 6) του ν.4014/2011.».

Δ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.136890/131921/07/03-03-09 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Ε. Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθ. 19α του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/A/2011) καθώς και στη ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012).

ΣΤ. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας μόνο για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – άρθ. 25 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) σε συνδυασμό με το άρθ. 1 παρ. 2 του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και το άρθ. 8 του ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) – εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο.

δείτε σχετικά:Παράταση εκτέλεσης των λιμενικών έργων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην περιοχή Γένι του όρμου Βλυχού Λευκάδα

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δρομολογείται η συντήρηση του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά και της Μονής Αγίου Νικολάου Ιρας στην Λευκάδα

Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Στην πόλη της Λευκάδας  βρίσκονται από το πρωί  υπάλληλοι της  Διεύθυνσης  Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων προκειμένου να […]

Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων: Αυτόνομο υδατικό διαμέρισμα στα Ιόνια Νησιά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε, για διαχειριστικούς αλλά και για αναπτυξιακούς λόγους, αρνητικά επί: Α. Της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights