Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Δήμος Μεγανησίου: Προσέλλαβε δεύτερο ειδικό συνεργάτη, αναζητεί(;) και τρίτο

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μετά την πρόσληψη του ειδικού συμβούλου Νίκου Σολδάτου( δείτε εδώ) ο δήμος Μεγανησίου ανακοίνωσε χθες την πρόσληψη του  κ. Μαρκεζίνη Παναγιώτη του Γεωργίου ως Ειδικό Συνεργάτη Διοικητικής και Γραμματειακής διαχείρισης και λειτουργίας , για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Πιο συγκεκριμένα:

    1. Την ανάπτυξη και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου

    2. Την αξιοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων

    3. Την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου

Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα α μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την Διοικητική διαχείριση και λειτουργία του Δήμου Μεγανησίου

Η συνολική δαπάνη, για τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές του ειδικού συνεργάτη, θα βαρύνει τους ΚΑΕ 00.6031.001 & 00.6053 του Π/Υ 2025, στους οποίους υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις.

Επίσης με άλλο έγγραφο που αναρτήθηκε στην διαύγεια ενημερωνόμαστε – από   συνεργάτη μας που “ζει στα ρηχά νερά του Καναλιού”  και μας ζήτησε να διαφυλάξουμε την ανωνυμία του- ότι ο δήμος Μεγανησίου γνωστοποιεί την πλήρωση ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Μεγανησίου, χωρίς όμως έως την στιγμή που γράφεται η είδηση να υπάρχει σχετική ανακοίνωση  ή δελτίο τύπου στην  επίσημη ιστοσελίδα του δήμου

Ένα (1) ειδικό συνεργάτη με πτυχίο ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την παροχή συμβουλών, γνωμοδοτήσεων και εξειδικευμένων γνώσεων για τον πολιτισμό, την προβολή και διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, την ανάδειξη των σημαντικότερων μνημείων του τόπου μας, την παρουσίαση αυτών σε εκθέσεις και την διερεύνηση εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για πολιτιστικούς σκοπούς και δράσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα , να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.:

  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,

  • Βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία και την εμπειρία σε θέματα κατά πολιτισμου,

  • Αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, κατά προτίμηση «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» (σε περίπτωσηπου ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην

αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού), αντίστοιχου τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης,

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:

.Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007)

Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν. 3584/2007)

Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν. 3584/2007

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο (Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μεγανησίου Ταχ. Δ/νση: Κατωμέρι Μαγνησίου Λευκάδας- Τ.κ. 310 83 από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες. Δύναται επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

 Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Ειδικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights