Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιουνίου 2024

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Μεγανησίου

Ολες οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Διαύγεια η απόφαση έχει ως εξής

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία από 01/01/24 μέχρι 31/12/24, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Καββαδά Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (με αντιμισθία) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

 • Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων

 • Αξιοποίηση και προστασία της δημοτικής περιουσίας

 • Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

 • Τη λειτουργία των ΚΕΠ,

 • Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

 • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων ,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δείμου.

-Την επίβλεψη του διοικητικού προσωπικού.

-Την επίβλεψη της υπηρεσίες ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της τοπικής συγκοινωνίας και την εποπτεία οδηγών.

-Την μεταφορά μαθητών στο σχολειό από τον τόπο διαμονής.

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

 • Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

-Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

-Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

-Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

-Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

-Σε θέματα υγείας και εφαρμογής δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης.

-Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

 1. Ύδρευση – Αποχέτευση

-Επίβλεψη προσωπικού και ανάγκες λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης

2. τον κ. Κατωπόδη Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο (με αντιμισθία) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

-Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

-Τα θέματα προβολής, τουρισμού και αθλητισμού

 1. Τεχνικών Έργων και ιδίως

Την ευθύνη της Συντήρησης ,επισκευής και λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα και σκάφος),Ηλεκτροφωτισμού, Απορριμμάτων, Διαχείριση λυμάτων και Ανακύκλωση και την εποπτεία του προσωπικού αυτών.

-Την οργάνωση και ευταξία των αποθηκών του Δήμου.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής

Την τέλεση πολιτικών γάμων

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

-Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

-Τον συντονισμό δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, Άνεργοι κλπ ..)

-Την συντήρηση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων , παιδικές χαρές ,γήπεδα ,γυμναστήρια, πλατείες και πράσινο.

3. την κ. Μελά Ευαγγελία καθ’ύλην Αντιδήμαρχο (χωρίς αντιμισθία) και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου μας

-Την μέριμνα για θέματα παιδείας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

-Την προβολή και ανάδειξη στα προσκυνήματα και μνημεία του τόπου μας

-Την εποπτεία και την συνεργασια με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καββαδά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατωπόδης Δημήτριος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατωπόδη Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καββαδάς Κωνσταντίνος.

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μελά Ευαγγελία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καββαδάς Κωνσταντίνος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καββαδάς Κωνσταντίνος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κατωπόδη Δημήτριο

ΣΤ. Η άμισθη αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου Κατωπόδης Γεράσιμος

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights