Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Σεπτεμβρίου 2023

Αυτές είναι οι παραβάσεις του δήμου Μεγανησίου στην Σχίζα

Σύμωνα με το έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας σε επαναδιαπραγμάτευση το οριστικό πρόστιμο που θα επιβληθεί. 

Τι έφερε το υπέρογκο πρόστιμο του αρμοδίου τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΙΝ σύμφωνα με την έκθεση των ελεγκτών

Ο Δήμος Μεγανησίου κατόπιν του ελέγχου του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας και την έκδοση του ως άνω (17) σχετικού προέβει στην κατάθεση αιτήματος με αρ.πρωτ.: 1377/28.03.2023 προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. (έλαβε εισερ. αρ.πρωτ.: 25389/28.03.2023) για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του υπό παύση ΧΥΤΑ του Δήμου Μεγανησίου ως Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), όπου η Υπηρεσία μας απαντά στο προαναφερόμενο αίτημα με το υπ’ αρ.πρωτ.: 29235/05.04.2023 έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου και ενημερώνει αυτή επί της διαδικασίας για τα εξής:

« Για το εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 15202/10358/28.05.2013 Απόφαση Ανανέωσης Τροποποίησης ως προς την αποκατάστασή του. οποία και έχει λήξη από 28.05.2015).

    • Η προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ ήταν γνωστή από τότε, παρ’ όλα αυτά η υπηρεσία μας αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί ως ΧΥΤΑ, καθώς δημιουργήθηκε ως ΧΥΤΑ.

    • Για την προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ και την έλλειψη των αναγκαίων υποδομών, ο φορέας λειτουργίας του είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του.

    • Για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ θα πρέπει να καταθέσετε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάστασή του, στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Επισημαίνεται ότι οι έντυποι και ψηφιακοί φάκελοι της ΜΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι από τους αρμόδιους για κάθε μελέτη, μελετητές όπως ορίζει η παράγραφος 17 του Παραρτήματος 2 της ΚΥΑ οικ.170225/27.01.2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014), το Π.Δ. 99/18 (ΦΕΚ 187Α’), η παράγραφος 4 του Άρθρου 1 του ΠΔ 256/98 (ΦΕΚ 190Α’) και η παράγραφος 3 της Εγκυκλίου 68265/00, και βάσει των αρχείων που έχουν κατατεθεί στο ΗΠΜ».

Επισημαίνουμε δε ότι η κατάθεση του αιτήματος με αρ.πρωτ.: 1377/28.03.2023 προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. , συνέπεσε ημερολογιακά με την ημερομηνία έκδοσης της αναφερόμενης στο ως άνω (18) σχετικό, υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.28399/11307/28.03.2023 Απόφασης θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Ενέργειας & Χωροταξίας της Π.Ι.Ν.

  1. Την υπ’ αρ.πρωτ.: 40093/6248/29.06.2023 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Π.Ι.Ν. – Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. και αφορά τον Δήμο Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με τον υπό παύση ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην θέση «Σχίζα» Μεγανησίου, του Δήμου Μεγανησίου (έλαβε εισερ. αρ.πρωτ.: 62253/11.07.2023).

  2. Την υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.59606/9214/10.07.2023 διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Δήμο Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με τον υπό παύση ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην θέση «Σχίζα» Μεγανησίου, του Δήμου Μεγανησίου που εκδόθηκε από την Π.Ι.Ν. – Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας και η οποία διαβιβάστηκε από το Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι., προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. (έλαβε εισερ. αρ.πρωτ.: 64101/17.07.2023 & 65615/20.07.2023), για την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές ακολούθως βεβαιώθηκαν:

1η Παράβαση: Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διαχείριση αποβλήτων στον υπό παύση ΧΥΤΑ Μεγανησίου κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4,34 και 35 του ν.4819/2021 (Α’ 129) και της αριθμ. πρωτ. 55791/11583/30.10.2012 (ΑΔΑ:Β43Δ7ΛΕ-ΗΙΝ) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας περί παύσης λειτουργίας αυτού, με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.1650/1986 όπως ισχύει (έκλυση οσμών, διείσδυση τυχών στραγγισμάτων στο έδαφος, άυξηση εντόμων και τρωκτικών και υποβάθμιση τοπίου) και

2η Παράβαση: Λήξη της αριθ. Πρωτ. 15202/10358/28.05.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧΩΟΡ1Φ-0ΔΚ) απόφασης ανανέωσης τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας, ως προς την αποκατάσταση του , από 28.05.2015 και μη εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του υπό παύσης ΧΥΤΑ και ως εκ τούτου στερείτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά παράβαση των άρθρων 1 και 5 του ν.4014/2011 όπως ισχύει.

Σε συνέχεια του ανωτέρω  σχετικού στις 11.07.2023 υποβλήθηκε από τον Δήμου Μεγανησίου αίτηση στο ΗΠΜ και έλαβε ΠΕΤ 2307975223 (έλαβε εισερ. αρ.πρωτ.: 62676/12.07.2023) για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ του θέματος, για το οποίο η Υπηρεσία μας με το υπ’ αρ.πρωτ.: 69397/01.08.2023, ενημέρωσε για τον έλεγχο πληρότητας της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – περιοχή Σκίζα, για τα εξής:

«… Σε συνέχεια της (1) σχετικής αίτησής σας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας «Αποκατάσταση / μετέπειτα φροντίδα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μεγανησίου στη θέση Σκίζα, σας ενημερώνουμε ότι δεν τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στο 2 σχετικό έγγραφό μας για αποκατάσταση του ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΑ και όχι ως ΧΑΔΑ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κατατεθεί στο ΗΠΜ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και το Παράρτημα 4.4. της ΥΑ οικ. 170225/27.01.2014 .

Η υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στο ΗΠΜ με ΠΕΤ 2307975223 συνταγμένη σύμφωνα με την οικ. 109974/3106/2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες προδιαγραφές τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων», αφορά αποκατάσταση ΧΑΔΑ και όχι ΧΥΤΑ και δεν μπορεί να αξιολογηθεί από την υπηρεσία μας …»

Επισημαίνουμε δε ότι η κατάθεση αιτήματος που υποβληθεί και στο ΗΠΜ με ΠΕΤ 2307975223 προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. , συνέπεσε ημερολογιακά την επομένη από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω (24) σχετικής υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.59606/9214/10.07.2023 διαβίβασης της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Δήμο Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με τον υπό παύση ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην θέση «Σχίζα» Μεγανησίου, του Δήμου Μεγανησίου.

Αναπέμπουμε την εκδοθείσα «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» που αφορά τον Δήμο Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σχετικά με τον υπό παύση ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην θέση «Σχίζα» Μεγανησίου, του Δήμου Μεγανησίου προς την εκδούσα αρχή Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. για την επανεξέταση του ύψους του επιβληθέντος προστίμου όπως αυτό περιγράφετε στο υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.59606/9214/10.07.2023 (ως άνω (24) σχετικό), το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (423.720 €), επιμεριζόμενο σε διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα Ευρώ (211.860 €), για κάθε μία από τις δύο περιγραφόμενες σε αυτό παραβάσεις.

Ο επανυπολογισμός του ύψους του προστίμου για την κάθε παράβαση θα γίνει σε εφαρμογή του άρθ. 180 του ν.5043/2023 περί: «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011» όπως ισχύει, για την περίπτωση των παραβάσεων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Δήμο Μεγανησίου και κατατάσσουν αυτές στην κατηγορία «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας οπότε έχει εφαρμογή ειδικότερα η παράγραφος 1α. γ) όπου αναφέρετε ότι: «… για τις παραβάσεις «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ …» καθώς και ότι «… Σε περίπτωση υποτροπής, τα ελάχιστα πρόστιμα και τα ποσοστά των περ. α) έως και δ), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, διπλασιάζονται …».

Ως εκ των ανωτέρω, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του παρόντος, ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, πρέπει να υποβάλει τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, προς την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας, της Π.Ι.Ν. από όπου και σύμφωνα με αυτά θα προκύψει και το ύψους του προστίμου για κάθε μία εκ των προαναφερομένων παραβάσεων «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας, καθώς και η επιβολή εκ νέου των προστίμων, κατόπιν νέας Εισήγησης – Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, είτε από την Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν. είτε από τον Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. αναλόγως του ύψους του κάθε προστίμου ξεχωριστά.

Ο Δήμος Μεγανησίου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απαρέγκλιτα τα αναγραφόμενα στο ως άνω

  1. σχετικό περί παύσης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δ. Μεγανησίου, να συμμορφωθεί με τις οδηγίες που του εδόθησαν κατά την διαδικασία έκδοσης (σχετικό (23)) της «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» καθώς να τηρήσει απαρέγκλιτα όλα τα αναγραφόμενα στα ως άνω (22) και (25) σχετικά με την διαδικασία εκ νέου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας: «Αποκατάσταση / μετέπειτα φροντίδα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μεγανησίου» όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ιονίου της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights