Αυτά είναι τα περιουσιακά στοιχεία των αιρετών του δήμου Λευκάδαςγια το 2015. Στους πιο «φτωχούς» συγκαταλέγεται ο δήμαρχος Λευκάδας Κώστας Δρακονταειδής

«Φτωχότερος»  όλων ο Αντιδήμαρχος Κώστας Σέρβος

Σύμφωνα με την παρ.4, άρθ. 61 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Έτσι και φέτος αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Λευκάδας  τα περιουσιακά στοιχεία  των αιρετών:

Δήμαρχος

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  2014   2015

Αντιδήμαρχοι 

  • Νικητάκης Μάρκος 2015
  • Σέρβος Κων/νος 2015

Δημοτικοί Σύμβουλοι

    • Κώστας Βλάχος 2014  2015
    • Χαλικιάς Ευάγγελος 2015 (Μέλος Οικονομικής Επιτροπής)

Δηλώσεις Περουσιακής Κατάστασης Αιρετών 2011-2014

Leave a Comment